You are in Hem - Värderingar

ARCOIN SL

Värderingar

Värderingar

De etiska reglerna för ARCOIN är en av de viktigaste inslagen i hanteringen av företagens sociala ansvar och Arcoin Sl är kanalen för utvecklingen av företagets värderingar.

Utgör ett uttryckligt uttalande om sina värderingar, principer och uppförandenormer som skall styra vårt  uppförandekod  hos alla personer i företaget i utvecklingen av sin yrkesverksamhet.

Diversifiering och den expansion som  genomförts under 2008 har lett till en ny dimension av företaget, där mångfalden av människor och scenarier är en inneboende och en av dess nuvarande identitetsvärde.

Denna kod garanterar det kollektiva genomförandet av åtagandena i bolaget, ett effektivt genomförande av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt  integrationen av hela gruppen av människor, med sin komplexitet och mångfald i företagskulturen.

 

Koden, syftar också  till att dela med alla intressenter värderingar som är en del av företagskulturen målsättning:

  • Utveckla standarder och riktlinjer för professionellt, etiskt och ansvarsfullt beteende som bör vägleda alla människor inom ARCOIN
  • Inrätta mekanismer för övervakning och kontroll som krävs för att säkerställa efterlevnaden av våra värderingar och uppförandekod.

En särskilt arbetsutskott inom  ARCOIN är ansvarig för att säkerställa uppförandekoden samt främja  vidareutbildning för ökning av den egna kompetensen.